تغییرات شرکت در صفادشت

مراحل ثبت صورتجلسه تغییرات در صفادشت

1 – طراحی حقوقی صورتجلسه تغییرات

2 – مهر و امضاء توسط شرکاء

3 – ارسال صورتجلسات

4 – اخذ روزنامه رسمی

بعد از به پایان رسیدن مراحل ثبت شرکت و به ثبت رسیدن آن امکان هر گونه تغییری هم چون تغییر سرمایه ی اولیه و  یا تغییر آدرس محل شرکت و یا مواردی که در اساسنامه قید شده است وجود دارد.برای این امر ابتدا می بایست مراتب به طور رسمی به اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری اطلاع داده شود. این تغییرات در صورتی امکان پذیر است که به وسیله مجمع عمومی فوق العاده و یا هیأت مدیره به تصویب رسیده باشد. تغییرات شرکتها باید از نظر قانونی حتماَ ثبت گردند.

بعضی از تغییرات شرکت ها در صفادشت بعد از ثبت برای نمونه :

_ افزایش یاکاهش سرمایه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده.

_ تغییر نام؛ تغییر محل یا تغییر موضوع شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده.

_ کاهش اجباری یااختیاری سرمایه در شرکتهای سهامی خاص.

_ افزایش یاکاهش سرمایه شرکت همراه با شریک جدید در شرکت مسؤلیت محدود.

_ افزایش یاکاهش سرمایه شرکت بدون ورود،یا بدون خروج یا با خروج شریک در شرکت مسؤلیت محدود.

_ تغییر نام، تغییر موضوع یا تغییر محل شرکت مسؤلیت محدود.

_ انحلال شرکت.

تغییرات شرکت در صفادشت

تغییرات شرکت در صفادشت

تغییرات شرکت در صفادشت

توضیحاتی در رابطه با تغییرات:

بعضی تغییرات را می توان در هیأت مدیره انجام داد. مانند تغییر آدرس شرکت، تغییر حق امضا (البته مطابق اساسنامه شرکت). برای ثبت تغییرات مربوط به کاهش سرمایه آنچه اهمیت دارد تعیین نوع کاهش سرمایه است. کاهش سرمایه یا اجباری است یا اختیاری. دررابطه با کاهش اجباری سرمایه،ماده 141 اصلاحیه قانون تجارچنین مقرر نموده است:

اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود،هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود.

اما کاهش سرمایه به شکل اختیاری فقط با رأی دادگاه انجام می شود.برای افزایش سرمایه در مورد شرکت سهامی، بازرسان باید اعتبار داشته باشند تا بتوانند سرمایه شرکت را افزایش دهند.

در رابطه با تغییر نام شرکت، می توان هر نامی را به ثبت رساند به شرط آنکه مطابق قوانین باشد. مانند اینکه ریشه فارسی داشته باشد. یک اسم سه سیلابه باشد همراه با یک اسم خاص و قبلاَ در اداره ثبت شرکتها، شرکتی با این عنوان ثبت نشده باشد.

در رابطه با نقل و انتقال میتوان گفت این امر در اصل بیشتر در شرکتهای سهامی انجام می شود. که چند حالت دارد. در صورت نقل و انتقال سهام شرکتهای سهامی ابتدا باید یک صورتجلسه را تنظیم و تدوین نمایند که در آن افراد سهام خود را واگذار می کنند. سپس فروشندگان وخریداران با مراجعه به ممیز مالیاتی شرکت و پرداخت کردن مالیات انتقال سهام خود گواهی پرداخت مالیات را دریافت می کنند. یعنی  پرداخت مالیات 4 درصدی در صورت با نام یا بی نام بودن سهام و آن را به اداره ثبت شرکتها ارایه می دهند تا در پرونده ثبتی شرکت باقی بماند. نداشتن گواهی مالیاتی برای ثبت تغییرات شرکتها منجر به عدم ثبت آگهی می شود.

در صورتی که نقل و انتقال در شرکت مسولیت محدود باشد نیازی به اخذ گواهی مالیاتی نمی باشد.

حد نصاب لازم برای مجامع عومی فوق العاده در شرکتهای مسؤلیت محدود 75 درصد و اکثریت عددی سهامداران است و در مجامع عمومی عادی 51 درصد و اکثریت عددی است.

در رابطه با انحلال شرکت نیز می توان دلایل زیر را عنوان نمود:

_ زمانی که شرکت برای یک مدت مشخص تشکیل شده باشد و مدت زمان آن به پایان رسیده باشد.

_ زمانی که شرکت  موضوعی که به خاطر آن تشکیل شده  را انجام داده باشد و یا انجام دادن آن موضوع غیر ممکن باشد.

_ زمانی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر دلیلی رأی به انحلال شرکت بدهند.

_ در صورتیکه دادگاه حکم انحلال شرکت را صادر کرده باشد.

بعد از به پایان رسیدن مراحل ثبت شرکت و به ثبت رسیدن آن امکان هر گونه تغییری هم چون تغییر سرمایه ی اولیه و  یا تغییر آدرس محل شرکت و یا مواردی که در اساسنامه قید شده است وجود دارد.برای این امر ابتدا می بایست مراتب به طور رسمی به اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری اطلاع داده شود. این تغییرات در صورتی امکان پذیر است که به وسیله مجمع عمومی فوق العاده و یا هیأت مدیره به تصویب رسیده باشد. تغییرات شرکتها باید از نظر قانونی حتماَ ثبت گردند.

بعضی از تغییرات شرکت ها در صفادشت بعد از ثبت برای نمونه :

_ افزایش یاکاهش سرمایه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده.

_ تغییر نام؛ تغییر محل یا تغییر موضوع شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده.

_ کاهش اجباری یااختیاری سرمایه در شرکتهای سهامی خاص.

_ افزایش یاکاهش سرمایه شرکت همراه با شریک جدید در شرکت مسؤلیت محدود.

_ افزایش یاکاهش سرمایه شرکت بدون ورود،یا بدون خروج یا با خروج شریک در شرکت مسؤلیت محدود.

_ تغییر نام، تغییر موضوع یا تغییر محل شرکت مسؤلیت محدود.

_ انحلال شرکت.

توضیحاتی در رابطه با تغییرات:

بعضی تغییرات را می توان در هیأت مدیره انجام داد. مانند تغییر آدرس شرکت، تغییر حق امضا (البته مطابق اساسنامه شرکت). برای ثبت تغییرات مربوط به کاهش سرمایه آنچه اهمیت دارد تعیین نوع کاهش سرمایه است. کاهش سرمایه یا اجباری است یا اختیاری. دررابطه با کاهش اجباری سرمایه،ماده 141 اصلاحیه قانون تجارچنین مقرر نموده است:

اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود،هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود.

اما کاهش سرمایه به شکل اختیاری فقط با رأی دادگاه انجام می شود.برای افزایش سرمایه در مورد شرکت سهامی، بازرسان باید اعتبار داشته باشند تا بتوانند سرمایه شرکت را افزایش دهند.

در رابطه با تغییر نام شرکت، می توان هر نامی را به ثبت رساند به شرط آنکه مطابق قوانین باشد. مانند اینکه ریشه فارسی داشته باشد. یک اسم سه سیلابه باشد همراه با یک اسم خاص و قبلاَ در اداره ثبت شرکتها، شرکتی با این عنوان ثبت نشده باشد.

در رابطه با نقل و انتقال میتوان گفت این امر در اصل بیشتر در شرکتهای سهامی انجام می شود. که چند حالت دارد. در صورت نقل و انتقال سهام شرکتهای سهامی ابتدا باید یک صورتجلسه را تنظیم و تدوین نمایند که در آن افراد سهام خود را واگذار می کنند. سپس فروشندگان وخریداران با مراجعه به ممیز مالیاتی شرکت و پرداخت کردن مالیات انتقال سهام خود گواهی پرداخت مالیات را دریافت می کنند. یعنی  پرداخت مالیات 4 درصدی در صورت با نام یا بی نام بودن سهام و آن را به اداره ثبت شرکتها ارایه می دهند تا در پرونده ثبتی شرکت باقی بماند. نداشتن گواهی مالیاتی برای ثبت تغییرات شرکتها منجر به عدم ثبت آگهی می شود.

در صورتی که نقل و انتقال در شرکت مسولیت محدود باشد نیازی به اخذ گواهی مالیاتی نمی باشد.

حد نصاب لازم برای مجامع عومی فوق العاده در شرکتهای مسؤلیت محدود 75 درصد و اکثریت عددی سهامداران است و در مجامع عمومی عادی 51 درصد و اکثریت عددی است.

در رابطه با انحلال شرکت نیز می توان دلایل زیر را عنوان نمود:

_ زمانی که شرکت برای یک مدت مشخص تشکیل شده باشد و مدت زمان آن به پایان رسیده باشد.

_ زمانی که شرکت  موضوعی که به خاطر آن تشکیل شده  را انجام داده باشد و یا انجام دادن آن موضوع غیر ممکن باشد.

_ زمانی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر دلیلی رأی به انحلال شرکت بدهند.

_ در صورتیکه دادگاه حکم انحلال شرکت را صادر کرده باشد.

Shop: Nike

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد.

اقــــدامـــات پــس از ثـــبـــت شـــرکـــت

مــــــراحل ثـــــبـــــت بـــــــرند